Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Lịch phổ biến đề cương ôn thi và Lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng K2014

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp tải về tại đây


KẾ HOẠCH

Phổ biến đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Cơ sở ngành và môn Chuyên môn cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy K2014

I. CĂN CỨ 

- Căn cứ quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ- BGD&ĐT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;

- Căn cứ kế hoạch số 229/KH-CĐKT2, ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội ban hành kế hoạch hoạt động nghiệp vụ cuối khóa hệ cao đẳng K2014

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

1.1. Thời gian: Sáng từ 8h00’, Chiều từ 13h30’

                   - Thứ 6 (ngày 12 tháng 5 năm 2017 ) - Các lớp CTU, CQS. CLK, CTN

1.2. Địa điểmThực hiện tại 2 cơ sở

2. Tổ chức thực hiện:

Các lớp thực hiện tại 2 cơ sở với thời gian và địa điểm như sau:

STT

Lớp

Sĩ số

Địa điểm

Thời gian thực hiện

Khoa CM thực hiện

Cơ sở ngành

Chuyên môn

Cơ sở 1: 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

1

CQS14.1

43

P10.1

Sáng

Chiều

Kinh tế & Quản lý

2

CQN14.1

20

P11.1

Sáng

Chiều

Kinh tế & Quản lý

3

CTN14.1

22

P11.2

Sáng

Chiều

Tài chính - Ngân hàng

4

CLK14.1

9

P11.3

Sáng

Chiều

Pháp luật & Chính trị

5

CTU14.1

25

P11.4

Sáng

Chiều

Công nghệ thông tin

Cơ sở 2: 106 Tả Thanh Oai, Thanh trì, Hà Nội

6

CQS14.2

28

E2.2

Sáng

Chiều

Kinh tế & Quản lý

7

CTU14.2

16

E3.2

Sáng

Chiều

Công nghệ thông tin

 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý Đào tạo: Đầu mối lập và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch.

2. Các Khoa chuyên môn:

Khoa Pháp luật & Chính trị, Khoa Kinh tế & Quản lý, Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Tài chính - Ngân hàng căn cứ thời gian và địa điểm phân công Giáo viên phổ biến đề cương ôn thi tốt nghiệp theo đúng kế hoạch.

3. GVCN các lớp cao đẳng K2014 có trách nhiệm đôn đốc và yêu cầu sinh viên  có mặt đầy đủ, đúng giờ và thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch.

4. Các Phòng, Khoa, Trung tâm căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện tốt nội dung kế hoạch./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Hà Xuân Quang