Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
 • Hàng Tuần
 • Hàng ngày
 • Hàng Tháng
 • Chưa bao giờ sử dụng

Phòng Thanh tra và Giám thị

Phòng Thanh tra và Giám thị

PHÒNG THANH TRA - GIÁM THỊ

Department of Inspection – Supervisor

Văn phòng    

- Tầng 1, nhà B, cơ sở 1, ĐT: 0243.685.8152;

- Tầng 1, nhà C, cơ sở 2, ĐT: 0243.685.7827

   E-mail: p.thanhtra.giamthi@hiec.edu.vn


Hình ảnh Cán bộ viên chức phòng Thanh tra và Giám thị

Lịch sử hình thành:

Phòng Thanh tra và Giám thi - Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, được thành lập vào ngày 15 tháng 10 năm 2017 theo Quyết định số: 404/QĐ- CĐKT1 ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.  

Chức năng:

Phòng Thanh tra - Giám thị (sau đây viết tắt là “Phòng”) là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (sau đậy gọi là “Nhà trường”), có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Nhà trường, bảo đảm việc thi hành pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của Nhà trường; phát hiện, ngăn ngừa những vi phạm; tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

Đội ngũ cán bộ nhân viên: 09, trong đó: thạc sỹ:  4,  kỹ sư, cử nhân: 05

STT

Họ tên

Chức vụ

Email

1

Phan Văn Hưng

Trưởng Phòng

hungpv@hiec.edu.vn

2

Nguyễn Hoài Sơn

Phó Trưởng Phòng

sonnh@hiec.edu.vn

3

Trương Thị Thanh Vân

Chuyên viên

 

4

Nguyễn Thị My Ly

Chuyên viên

 

5

Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên

 

6

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

 

7

Hoàng Văn Tâm

Chuyên viên

 

8

Trần Việt Phương

Chuyên viên

 

9

Nguyễn Văn Hạt

Chuyên viên

 
 

LIÊN HỆ: 

 1. Trưởng Phòng : Phan Văn Hưng ;
  • Điện thoại : 0912137745; 
  • Email:  hungpv@hiec.edu.vn
 2. Phó Trưởng Phòng: Nguyễn Hoài Sơn ;
  •  Điện thoại : 0978102897;
  • Email: sonnh@hiec.edu.vn