Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

  Sáng thứ tư, ngày 23/8/2017, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII theo Kế hoạch kế hoạch số 29-KH/ĐUK ngày 3 tháng 7 năm 2017 của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội.

     Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Công Quang-Bí thư Đảng ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Các đại biểu dự hội nghị được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết, qua  đó giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác

TS. NGƯT. Nguyễn Công Quang – Bí thư Đảng ủy

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

 Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

   Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Toàn thể hội nghị

Hội nghị đã quán triệt, triển khai những nội dung cụ thể của 3 Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị lần 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

      Đồng chí Hà Xuân Quang- Phó Bí thư Đảng ủy, trong phần phát biểu triển khai thực hiện Nghị quyết đã yêu cầu cán bộ đảng viên trong Đảng bộ cần nhận thức đúng các quan điểm của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vị trí, vai trò, mối quan hệ của kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay ; đồng thời, yêu cầu mỗi chi bộ, từng đảng viên thực hiện tốt ba đổi mới: đổi mới về nhận thức, đổi mới về hành động và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của chi bộ.

. NGND. Hà Xuân Quang – Phó Bí thư Đảng ủy

Cán bộ đảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, sáng tạo, đổi mới để đóng góp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiêm vụ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII.