Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2018

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Số: 06 /TB-CĐKT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2018

Căn cứ thông báo số 5427/TB-LĐTBXH ngày 22/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

Nhà trường thông báo về việc nghỉ Tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh – sinh viên nhà trường như sau:

            1. Thời gian nghỉ Tết Mậu Tuất: 03 tuần, kể từ ngày 05/02/2018 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Đinh Dậu) đến hết ngày 25/02/2018 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

            2. Nhà trường yêu cầu các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm dọn dẹp, vệ sinh nơi làm việc, kiểm tra an toàn về điện nước trước khi nghỉ Tết và niêm phong nơi làm việc.

            3. Căn cứ vào công việc cụ thể những trường hợp đặc biệt cần có kế hoạch nghỉ Tết muộn hoặc đi làm sớm so với kế hoạch nghỉ Tết chung, trình Hiệu trưởng duyệt.

            4. Phòng Quản trị đời sống lập lịch trực cán bộ lãnh đạo, bảo vệ, điện nước trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 05/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018, danh sách trực Tết trình Hiệu trưởng duyệt.

            5. Thứ Hai ngày 26/02/2018 cán bộ viên chức đi làm bình thường, đến sớm kiểm tra lại các công việc, các điều kiện đảm bảo giảng dạy học tập sau kỳ nghỉ Tết; Giảng viên, học sinh – sinh viên giảng dạy học tập theo Thời khóa biểu.

            6. 8h00 thứ Hai ngày 26/02/2018 gặp mặt đầu năm Cán bộ chủ chốt tại Phòng Hội thảo - cơ sở 1

            7. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung phân công và đôn đốc cán bộ viên chức, giảng viên, học sinh – sinh viên thực hiện nghiêm túc lịch nghỉ Tết, sau kỳ nghỉ nhanh chóng ổn định làm việc, giảng dạy – học tập. Phòng Thanh tra & giám thị, phòng Tổ chức hành chính, Phòng CTHSSV kiểm tra nề nếp làm việc, học tập

            8. Ngoài thời gian nghỉ Tết theo chế độ 05 ngày; Thời gian trừ vào nghỉ phép, nghỉ hè là 05 ngày.

            9. Tính khối lượng công tác tháng 02/2018 của viên chức đi làm trong tháng ngoài khối lượng công việc thực tế, sẽ được cộng thêm 10 ngày (bao gồm nghỉ Tết, nghỉ phép, nghỉ hè)

            10. Thời gian nộp báo cáo khối lượng công việc tháng 01/2018 về Phòng Quản lý đào tạo và Phòng Tổ chức hành chính chậm nhất ngày 25/01/2018

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Đưa lên Website

- Các phòng, khoa, Trung tâm;

- Lưu VT, TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

TS. Hà Xuân Quang