Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Thông báo về việc thay đổi giờ học các lớp hệ cao đẳng chính quy

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

 
   

Số: 16 /TB - QLĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

                        Hà Nội, ngày  18  tháng 01  năm 2018


THÔNG BÁO

Về việc thay đổi giờ học các lớp hệ cao đẳng chính quy  

      - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;

- Căn cứ vào tình hình thực tế về tiến độ học tập, thời khóa biểu và các điều kiện đảm bảo cũng như nguyện vọng của sinh viên.

Nhà trường thông báo tới các Phòng, Khoa, Trung tâm, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên giảng dạy các lớp và các em sinh viên hệ cao đẳng học tại trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội nội dung sau:

       I. ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC TẬP CÁC LỚP CAO ĐẲNG:

  1. Nhà trường điều chỉnh thời gian học tập tiết 1 (Buổi sáng) bắt đầu từ 7h 50 phút.

    Thời gian áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

  1. Thời gian học tiết 6 (Buổi chiều) vẫn giữ nguyên; bắt đầu học từ 12h 30 phút.

II. YÊU CẦU:

- Các đồng chí trưởng Phòng, Khoa; Giám đốc Trung tâm; Giáo viên giảng dạy các lớp; Giáo viên chủ nhiệm và các em Sinh viên hệ cao đẳng căn cứ thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các Phòng, Khoa, TT

- GVCN và SV CĐ

- Lưu: QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

NGND.TS Hà Xuân Quang