Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp cho sinh viên thi lại

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Số:   467 / QĐ - CĐKT2                             Hà Nội, ngày 11 thng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Công nhận  tốt nghiệp cho sinh viên thi lại K2012, K2014

 hệ cao đẳng chnh quy (Kỳ thi  tháng 09 năm 2017)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-BCT, ngày 24 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện toàn khóa của sinh viên K2012, K2014 hệ cao đẳng chính quy.

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng thi tốt nghiệp Nhà trường số:     /BB-CĐKT, ngày 10 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và xếp hạng tốt nghiệp cho 24 sinh viên hệ cao đẳng chính quy K2012, K2014 kỳ thi lại tốt nghiệp tháng 09 năm 2017, trong đó:

            (C danh sch km theo Quyết định)

Điều 2. Không công nhận tốt nghiệp đối với 03 sinh viên hệ cao đẳng chính quy K2012, K2014 kỳ thi lại tốt nghiệp tháng 09 năm 2017, trong đó:  

(C danh sch km theo Quyết định)

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng, Trung Tâm, Khoa,và các sinh viên có tên trên căn cứ Quyết định thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- BGD&ĐT;

- Như điều 3;

- Lưu Văn thư, QL Đào tạo.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Hà Xuân Quang

Xem danh sách đính kèm Tại đây