Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Thông báo thi lại tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy

K.2012, K.2013, K.2014 năm 2017

 

Kính gửi:     - Các Phòng, Khoa, Trung tâm

                   - Giáo viên chủ nhiệm các khóa hệ Cao đẳng chính quy

       - Các Sinh viên hệ Cao đẳng chính quy

     Căn cứ quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm hoc 2017 – 2018; Nhà trường thông báo về kế hoạch và thời gian tổ chức thi lại tốt nghiệp cho hệ cao đẳng chính quy như sau:

1. Đối tượng dự thi tốt nghiệp

     Sinh viên hệ Cao đẳng chính quy K.2012, K.2013 và K.2014 đã đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp nhưng thi chưa đạt yêu cầu hoặc chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

2. Thời gian dự kiến tổ chức thi lại tốt nghiệp:

- Thời gian thi dự kiến ngày 29/09/2017 (thứ 6)

- Địa điểm tổ chức thi: Cơ sở 1 - 143 Nguyễn Ngọc vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN.

3. Yêu cầu:

- Các Sinh viên chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ học phần đến đăng ký với các Khoa chủ quản. Các Khoa lập kế hoạch và tổ chức học lại, thi lại cho sinh viên đã đăng ký và gửi báo cáo kết quả học phần cho Nhà trường (qua Phòng Quản lý Đào tạo) trước ngày 26/09/2017 (thứ 3).

- Những sinh viên không được công nhận tốt nghiệp, nộp đơn xin thi lại tốt nghiệp (Có xác nhận của chính quyền địa phương, mẫu đơn tải tại địa chỉ web http://www.hiec.edu.vn/luat-quy-che) về Phòng Quản lý Đào tạo trước ngày 20 tháng 09 năm 2017 (thứ 4).

- Sau khi hoàn thành học lại, thi lại và nộp đơn thi lại tốt nghiệp Phòng Quản lý Đào tạo báo cáo Hội đồng để xét điều kiện dự thi cho sinh viên.

- Phòng Quản lý Đào tạo lập kế hoạch tổ chức thi lại trình Ban Giám hiệu phê duyệt .

Nếu quá thời hạn trên sinh viên không học lại, thi lại, nộp đơn xin thi lại tốt nghiệp thì sẽ không được dự xét điều kiện dự thi lại tốt nghiệp năm 2017.

Yêu cầu các Phòng, Khoa, Trung tâm, Giáo viên chủ nhiệm các lớp hệ Cao đẳng chính quy và toàn thể sinh viên thuộc diện thi lại thực hiện tốt nội dung của Thông báo./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Hà Xuân Quang