Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Hệ thống đảm bảo chất lượng

TỰ ĐÁNH GIÁ

TÀI LIỆU BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

  - Kế hoạch tự đánh giá năm 2018

  - Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng năm học 2018-2019 

  - Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng năm học 2018-2019

  - Kế hoạch triển khai hoạt động Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng năm 2018

 

 

  - Quyết định về việc thành lập Hội đồng xây dựng hệ thống bảo     đảm chất lượng.

  - Kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo       đảm chất lượng năm 2018.

  - Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu tài liệu thuộc
  hệ thống bảo đảm chất lượng

  - Hệ thống Tài liệu bảo đảm chất lượng:

  + Chính sách chất lượng

  + Mục tiêu chất lượng

  + Hướng dẫn xây dựng quy trình bảo đảm chất lượng năm 2018