Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Khoa Pháp luật và chính trị

Khoa Luật - Lý luận chính trị

 Cơ sở 1: Tầng 5, nhà B - Điện thoại: 024.35562951; Cơ sở 2: Tầng 1, nhà E 

Email: k.lyluanchinhtri@hiec.edu.vn; 


1. Giới thiệu chung

             Khoa Luật - Lý luận Chính trị được thành lập ngày 1 - 9 - 2007, tiền thân của Khoa là tổ Chính Trị - Pháp Luật.

2. Chức năng, nhiệm vụ của khoa Luật - Lý luận Chính trị

  • Chức năng

            Khoa Luật - Lý luận Chính trị là đơn vị hành chính cơ sở của trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội, quản lý toàn diện các hoạt động của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về mọi hoạt động của đơn vị.

- Nhiệm vụ

- Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của Khoa trong từng học kỳ và cả năm học. Phân công nhiệm vụ cho từng giảng viên và nhân viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo của từng người, đảm bảo mặt bằng lao động chung;

- Giảng dạy các môn Lý luận chính trị và Pháp luật cho các hệ đào tạo của nhàtrường;

- Trực tiếp quản lý, đào tạo ngành nghề Dịch vụ pháp lý.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào công tác đào tạo. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, các hội thảo khoa học, xây dựng chương trình đào tạo ngành nghề Dịch vụ pháp lý; biên soạn chương trình môn học, đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo những học phần thuộc chuyên môn của Khoa;

- Tham mưu cho Nhà trường về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, về công tác giáo dục pháp luật cho cán bộ, học sinh, sinh viên. Trực tiếp tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra... của giảng viên, học sinh, sinh viên. Nghiên cứu, đề xuất, bổ sung, thay đổi các văn bản pháp quy của nhà trường cho phù hợp với tình hình thực tế. Quản lý toàn diện và đánh giá chất lượng, xếp loại thi đua các giảng viên và nhân viên của Khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 3. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: 

Khoa có 29 giáo viên và 01 giáo vụ khoa. Trong đó: 02 tiến sỹ, 02 đang học NCS; 19 thạc sỹ và 06 cử nhân.

Đội ngũ quản lý khoa:

- Trưởng khoa: TS. Vũ Trà Giang - ĐT: 0904.961.624 - email: giangvt@hiec.edu.vn

-  Tổ trưởng tổ Chính trị: Ths. Nguyễn Thị Thủy - ĐT: 0982565359 - email: thuynt@hiec.edu.vn

-  Tổ trưởng tổ Lý luận: Ths. Nguyễn Thị Bích Liên - ĐT: 0916036136 email: liennb@hiec.edu.vn

-  Tổ trưởng tổ Pháp luật: Ths. Phan Thị Hương - ĐT: 0982909718 - email: huongpt@hiec.edu.vn

Tổ môn Lý luận

STT

HỌ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

1

Vũ Trà Giang

1979

 Trưởng khoa

Tiến sỹ

2

Nguyễn Thị Bích Liên

1981

 Tổ trưởng

Ths

3

Phạm Khánh Linh

1981

 

Ths

4

Phạm Thu Huyền

1984

 

Ths

5

Phan Thị Mai

1981

 

Ths

6

Đinh Thị Lan Anh

1988

 

Ths

7

Nguyễn Thị Hằng

1986

 

CN

8

Nguyễn Thị Vân Anh

1982

 

Ths

9

Hoàng Thị Thanh

1981

 

Ths (đang học NCS)

10

Nguyễn Thị Liên

1987

 

Ths

 

Tổ môn Chính trị

STT

HỌ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

1

Nguyễn Thị Thủy

1979

Tổ trưởng

Ths

2

Vũ Thị Lan

1977

 

Ths

3

Bùi Quang Toàn

1975

 

Ths

4

Đỗ Việt Hà

1982

 

Tiến sỹ

5

Nguyễn Thị Nguyệt

1982

 

Ths

6

Vũ Duy Tân

1983

 

Ths

7

Hoàng Tuyết Thanh

1981

 

Ths

8

Nguyễn Thị Dịu

1990

 

Ths

9

Trịnh Vân Anh

1992

 

Ths

10

Lại thị Ngọc Ánh

1987

Giáo vụ khoa

Cử nhân

 

Tổ môn Pháp luật

STT

HỌ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

1

Phan Thị Hương

 1985

Tổ trưởng

Ths

2

Lê Hoàng Chung

 1978

 

Cử nhân

3

Trần Lê Hồng Hạnh

 1990

 

Ths

4

Nguyễn Thu Hà

 1970

 

Cử nhân

5

Nguyễn Thị Vân Hà

 1984

 

Ths

6

Nguyễn Thị Vân Quỳnh

 1990

 

 Ths

7

Đặng Thị Thuỷ

 1986

 

Cử nhân

8

Đặng Thu Huyền

1991

 

Cử nhân

9

Hoàng Yến

1987

 

 Đang học NCS