Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp tỉnh do Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đồng chủ trì thực hiện

        Ngày 23/8/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Nghiên cứu mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Cao Bằng” do TS. Đồng Trung Chính, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu là những nhà khoa học, nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm của tỉnh Cao Bằng do ông Hoàng Giang, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh, Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch.

TS. Đồng Trung Chính, chủ nhiệm đề tài báo cáo tại buổi nghiệm thu

        Đề tài được thực hiện từ tháng 11/2016 đến tháng 8/2018 với sự phối hợp thực hiện của hai đơn vị là Sở Nội Vụ tỉnh Cao Bằng và trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội.

        Mục tiêu nghiên cứu là: Đánh giá thực trạng chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Cao Bằng; Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công tại tỉnh Cao Bằng. Đây là một đề tài nghiên cứu với quy mô lớn, phạm vi điều tra rộng. Bằng phương pháp khảo sát, phỏng vấn sâu thông qua các mẫu phiếu điều tra ở các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhóm nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng chất lượng cung cấp dịch vụ công và sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Xây dựng và hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng cung cấp  dịch vụ hành chính công.

Nhóm nghiên cứu cùng đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, lãnh đạo Sở Nội vụ và Hội đồng nghiệm thu đề tài

        Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao nỗ lực nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu, ghi nhận các kết quả đạt được của đề tài. Đề tài là một nghiên cứu đầu tiên có quy mô nghiên cứu rộng về chất lượng dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Đề tài tiếp cận phương pháp nghiên cứu mới, sử dụng công cụ phân tích hiện đại như SPSS, STATA để xác định các nhân tố ảnh hưởng, kiểm định các giả thiết nghiên cứu...Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để tỉnh ban hành bộ tiêu chí đánh giá, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh tại tỉnh Cao Bằng.

        Mặc dù được thực hiện trong thời gian ngắn, kinh phí hạn chế, nhưng nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm, các kết quả nghiên cứu với độ chính xác, tin cậy cao. Kết quả nghiên cứu có thể nghiên cứu áp dụng cho các địa phương khác trong cả nước.

        Hội đồng nhất trí nghiệm thu và đánh giá đề tài xếp loại: Khá.

Các tin khác