Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

PHÒNG THANH TRA - GIÁM THỊ

  Department of Inspection – Supervisor    

- Tầng 1, nhà B, cơ sở 1, ĐT: 0243.685.8152;

- Tầng 1, nhà C, cơ sở 2, ĐT: 0243.685.7827;

   E-mail: p.thanhtra.giamthi@hiec.edu.vn


Hình ảnh Cán bộ viên chức phòng Thanh tra và Giám thị

Lịch sử hình thành:

Phòng Thanh tra và Giám thị được thành lập vào năm 2017.

Chức năng:

Phòng Thanh tra và Giám thị có chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động đào tạo tại các đơn vị Phòng/Khoa/Trung tâm; thanh tra toàn diện trong lĩnh vực giáo dục; công tác giám thị học đường.

Đội ngũ cán bộ nhân viên: 04 Thạc sỹ; 04 Cử nhân;

Lãnh đạo phòng hiện nay: 

ThS. Phan Văn Hưng - Trưởng phòng

Cán bộ, nhân viên:

+ Bộ phận Thanh tra: ThS. Phan Văn Hưng; CN. Trương Thị Thanh Vân.

+ Bộ phận Giám thị học đường: ThS. Nguyễn Hoài Sơn; CN. Hoàng Thị Nga; CN. Trần Việt Phương; CN. Nguyễn Thị Hồng Hạnh; ThS. Nguyễn Thị My Ly; ThS. Đỗ Hạnh Linh.

Liên hệ

+  Văn phòng0243. 6858152- 0243 685 7827 Email: p.thanhtra.giamthi@hiec.edu.vn

+   Trưởng phòng: ThS. Phan Văn Hưng - ĐT: 0912137745.   

      Email:  hungpv@hiec.edu.vn