Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Khoa chuyên môn

Các khoa chuyên môn

 

TT

Đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

1

Khoa Kế toán

CS1: Tầng 4 – nhà B

CS2: Tầng 2 – nhà C

(024) 35562955

k.ketoan@hiec.edu.vn

2

Khoa Tài chính – Ngân hàng

CS1: Tầng 5 – nhà B

CS2: Tầng 1 – nhà E

(024).35551559

k.tcnh@hiec.edu.vn

3

Khoa Kinh tế và quản lý

CS1: Tầng 5 – nhà B

CS2: Tầng 1 – nhà E

(024) 35562954

k.qtkd@hiec.edu.vn

4

Khoa Công nghệ thông tin

CS1: Tầng 4 – nhà B

CS2: Tầng 1 – nhà E

(024) 35562953

k.cntt@hiec.edu.vn

5

Khoa Luật và Lý luận Chính trị

CS1: Tầng 5 – nhà B

CS2: Tầng 1 – nhà E

(024) 35562951

k.lyluanchinhtri@hiec.edu.vn

6

Khoa Ngoại ngữ

CS1: Tầng 5 – nhà B

CS2: Tầng 1 – nhà C

(024).35562950

k.ngoaingu@hiec.edu.vn

7

Khoa Cơ sở cơ bản

CS1: Tầng 1 – nhà B

CS2: Tầng 1 – nhà E

(024).81523685

k.coban@hiec.edu.vn

8

Khoa Giáo dục thể chất & Quốc phòng an ninh

CS1:

CS2: Tầng 1 – nhà E

(024) 36857827

k.thechat@hiec.edu.vn

9 Khoa May và Thời trang

CS1: tầng 3 nhà B

CS2: tầng 1 nhà E

(0243).555.3996