Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Ban Giám Hiệu

Ban Giám Hiệu

 

 

Hiệu trưởng

NGND. TS. Hà Xuân Quang

a. Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b. Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại, tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ - viên chức, bồi dưỡng đội ngũ.

c. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển trường.

d. Phụ trách công tác NCKH và HTQT

e. Phụ trách công tác phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

f. Làm chủ tịch các hội đồng.

g. Chủ tài khoản nhà trường, ký kết các hợp đồng kinh tế.

h. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: P.TCHC, P.TCKT, P.QTĐS, Khoa Kế toán, CNTT

Sinh hoạt tại phòng Tài chính Kế toán

 

Phó Hiệu trưởng

NGƯT. TS. Nguyễn Công Quang 

a. Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng

b. Phụ trách công tác đào tạo chính quy, một số công việc về tuyển sinh.

c. Phụ trách công tác thanh tra, đảm bảo chất lượng,

d. Phụ trách công tác thi học sinh giỏi, thi giáo viên giỏi.

e. Phụ trách công tác thực hành, thực tập.

f. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: P.QL Đào tạo, P. Thanh tra và Kiểm định chất lượng, các Khoa Ngoại ngữ, K.Luật và Lý luận Chính trị, K.Cơ bản-Cơ sở.

g. Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

Sinh hoạt tại phòng Đào tạo

 

Phó Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Thiên Sứ

  

   

a. Phụ trách công tác học sinh-sinh viên.

b. Phụ trách công tác đào tạo ngắn hạn, liên kết đào tạo, phát triển quan hệ doanh nghiệp .

c. Phụ trách công tác thu nộp học phí.

d. Phụ trách công tác an ninh trật tự, tự vệ, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, công tác 5S.

e. Phụ trách công tác văn hoá, văn nghệ, thể thao.

f. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: P.CTSV, Khoa Quản lý và Kinh tế, K. Tài chính Ngân hàng, K.Giáo dục TC&QPAN, TT đào tạo, bồi dưỡng.

g. Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

Sinh hoạt tại Phòng CTSV.