Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

 

               Hiệu trưởng

NGND. TS. Hà Xuân Quang

Điện thoại: 024.35562955
EmaiL: quanghx@hiec.edu.vn

Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại, tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ

- viên chức, bồi dưỡng đội ngũ.

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển trường.

- Phụ trách công tác NCKH và HTQT

- Phụ trách công tác phát triển ứng dụng CNTT trong nhà trường.

- Làm chủ tịch các hội đồng.

- Chủ tài khoản nhà trường, ký kết các hợp đồng kinh tế.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: P.TCHC, P.TCKT, P.QTĐS, Khoa Kế toán, CNTT

- Sinh hoạt tại phòng Tài chính Kế toán