Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Phòng Khảo thí và KĐCL

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Cơ sở chính: tầng 4, nhà B - Điện thoại: 024.35560973; 

     Cơ sở 2: tầng 1, nhà E - Điện thoại: 0243.2323114

                Email:  p.khaothi.kdcl@hiec.edu.vn


Thành lập:

Theo Quyết định số 42/QĐ-CĐKT1 ngày 20/1/2011 của Hiệu trưởng trường CĐKT CN  phòng TT&KĐCLĐT chính thức trở thành một phòng độc lập.

Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

-  Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong toàn trường bao gồm: giảng dạy, học tập, làm việc của cán bộ, giảng viên, viên chức, học sinh sinh viên.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng  về công tác Khảo thí của nhà trường.

- Đề xuất các ý kiến liên quan đến công tác Khảo thí, kiểm định chất lượng đào tạo.

* Nhiệm vụ:

Công tác khảo thí

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV nhà trường;

- Xây dựng các quy trình và tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các khóa, các hệ trong toàn trường;

- Quản lí kết quả đánh giá các học phần thi học kì, thi tốt nghiệp, các hồ sơ liên quan đến thi học phần, thi tốt nghiệp;

- Quản lí và xây dựng ngân hàng đề thi cho các học phần trong toàn trường.

Công tác kiểm định chất lượng

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn về kiểm định chất lượng đào tạo trên cơ sở các quy chế của Bộ Lao động thương binh Xã hội; hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về kiểm định chất lượng;

- Chủ trì công tác tự đánh giá cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo; chuẩn bị các hoạt động cho đánh giá ngoài;

- Tổ chức thăm dò ý kiến HSSV.

- Xây dựng các quy trình và tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các khóa, các hệ trong toàn trường;

- Quản lí kết quả đánh giá các học phần thi học kì, thi tốt nghiệp, các hồ sơ liên quan đến thi học phần, thi tốt nghiệp;

- Quản lí và xây dựng ngân hàng đề thi cho các học phần trong toàn trường.

Công tác kiểm định chất lượng

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn về kiểm định chất lượng đào tạo trên cơ sở các quy chế của Bộ Lao động thương binh Xã hội; hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về kiểm định chất lượng;

- Chủ trì công tác tự đánh giá cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo; chuẩn bị các hoạt động cho đánh giá ngoài;

- Tổ chức thăm dò ý kiến HSSV.

Cơ cấu tổ chức - nhân sự

- Tổng số cán bộ, chuyên viên: 06 người

- Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Học (Đt: 0916126011)

- Chuyên viên: Ths.Vũ Thanh Huyền, Ths. Phạm Thị Mận, Ths. Nguyễn Thị Hà, Ths.Trịnh Tuấn Sơn, CN. Nguyễn Thị Thu Hương

Các hoạt động chủ yếu

 Tổ chức các hoạt động Khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo.

- Tổ chức các hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên.

- Phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường giao.

Liên hệ

+   ĐT CQ: CS1: 0243.556.0973 - CS2: 0243.2323114

+   Email: p.khaothi.kdcl@hiec.edu.vn

+   Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Học - ĐT: 0916126011