Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu chung

1. Lịch sử hình thành:

Phòng Quản lý Đào tạo được thành lập vào năm 1961

2. Chức năng:

Phòng Quản lý Đào tạo có chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc hoạch định chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH). Quản lý, tổ chức thực hiện công tác giáo dục – đào tạo và NCKH trong nhà trường.

Đội ngũ cán bộ nhận viên hiện nay gồm: 03 Thạc sĩ;  01 Kỹ sư; 03 Cử nhân; 

3. Lãnh đạo phòng hiện nay:

ThS. Lê Huy Hoàng (Trưởng phòng)

ThS. Lê Văn Chi (Phó trưởng phòng)

4. Cán bộ, nhân viên:

+ Bộ phận Đào tạo: ThS. Nguyễn Thị Quế;   CN. Trần Thị Hương; CN. Nguyễn Thị Loan.

+ Bộ phận Thư viện: CN. Trần Thị Thanh Bình.

5. Liên hệ

+   Văn phòng: 024.35562952 - 024.36857204  Email: p.daotao@hiec.edu.vn

+ Trưởng phòng: -  Trưởng khoa: Lê Huy Hoàng; Điện thoại : 0904233501;  Email:  hoanglh@hiec.edu.vn

+   Phó trưởng phòng: ThS. Lê Văn Chi - ĐT: 0947808269  Email:  chilv@hiec.edu.vn

Hướng dẫn học vụ