Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

1. Lịch sử hình thành

     Phòng Công tác HSSV được thành lập theo Quyết định số 1369/ QĐ – CĐKT1 ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế Công nghiệp Hà Nội, trên cơ sở Tổ quản lý học sinh của phòng Đào tạo; Do yêu cầu nhiệm vụ đến ngày 01 tháng 9 năm 2018  hợp nhất với Phòng Thanh tra và Giám thị theo Quyết định số:…../QĐ-CĐKT thành lập Phòng Công tác HSSV và Thanh tra của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

2. Chức năng

     Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên và Thanh tra (sau đây viết tắt là “Phòng”) là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (sau đậy gọi là “Nhà trường”), có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc giáo dục, tuyên truyền, quản lý và hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV); thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Nhà trường nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật của nhà nước, quy định, quy chế của Nhà trường; phát hiện, ngăn ngừa những vi phạm; tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

Tên giao dịch tiếng Anh: Department of Student Affairs and Inspection

Trụ sở chính đặt tại: Cơ sở 1 - Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đội ngũ CBVC của Phòng hiện nay gồm có 11 đồng chí; 6 Thạc sỹ, 5 Cử nhân.

3. lãnh đạo Phòng hiện nay

- Trưởng phòng:  Phan Văn Hưng

- Phó trưởng phòng: Trần Vân Anh

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Hoài Sơn

4.Cán bộ, chuyên viên 

Nguyễn Thị Phương, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Phương, Lê Thị Huệ, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Văn Hạt, Hoàng Thị Nga, Vũ Thị Trang, Bùi Thị Vân

5. Liên hệ

   +  Văn phòng: (024)35562957- (024)36857834                                      Email: p.quanlyhssv@hiec.edu.vn 

                                                                                                                             p.thanhtra.giamthi@hiec.edu.vn

   +  Trưởng phòng:  Phan Văn Hưng - ĐT: 0912137745, 0934525657,   Email:  hungpv@hiec.edu.vn

   +  Phó Trưởng phòng: Trần Vân Anh - ĐT: 0904345575,                         Email: anhtv@hiec.edu.vn

   +  Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoài Sơn - ĐT: 0978102897,                  Email: sonnh@hiec.edu.vn