Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu khoa

     Khoa May và Thời trang là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội có chức năng đào tạo các ngành, nghề, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực May và Thời trang; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

Tên giao dịch tiếng Anh: Faculty of Garment & Textile and Fashion Design.

Chi tiết